Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Preus descompostos
Seguretat i salut
Fabricants
   COMENZA
  
» Obra nova
Rehabilitació
Espais urbans
F Façanes i particions
FD Defenses
FDY Sistemes de baranes de vidre
m Barana de vidre. Sistema "COMENZA"
Suggeriments
Casa comercial
comenza
Fixació mitjançant ancoratge sobre la cara superior del forjat
Força horitzontal màxima admissible (kN/m)
0,8
Sense passamans
fdy_cmz_780
Altura de la barana (cm)
Ancoratge d'acer zincat
img_ampliar img_oculmenu Enviar suggeriment Exportació: Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes'.   Arrossegar BC3 sobre 'Arquimedes' o altre programa d'amidaments i pressupostos.   Obrir aquest contingut en 'Excel' Obrir aquest contingut en 'Excel 2003' o anteriors  

FDY010

m

Barana de vidre. Sistema "COMENZA".

365,39€


Sistema de barana modular GlassFit CC-780 "COMENZA", sense passamans, amb pinça de subjecció d'acer inoxidable AISI 316, amb dispositiu de regulació Level 3D, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de gruix unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la superfície suport.
Codi

Unitat

Descripció

Rendiment

Preu

unitari

Import

1

 

Materials

   

mt25dfc010ma

m

Sistema de barana modular GlassFit CC-780 "COMENZA", sense passamans, amb pinça de subjecció d'acer inoxidable AISI 316, amb dispositiu de regulació Level 3D, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE. Inclús accessoris, peces i cargols homologats.

1,000

148,00

148,00

mt26aaq011b

U

Ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat, de 12 mm de diàmetre, femella i volandera.

1,800

1,29

2,32

mt21ves015d

Vidre trempat laminar de seguretat, compost per dues llunes de 8 mm d'espessor, unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Segons UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449 i UNE-EN 12150-1

1,040

147,00

152,88

     

Subtotal materials:

303,20

2

 

Mà d'obra

   

mo011

h

Oficial 1ª muntador.

1,169

25,32

29,60

mo080

h

Ajudant muntador.

1,169

21,75

25,43

     

Subtotal mà d'obra:

55,03

3

 

Costos directes complementaris

   
 

%

Costos directes complementaris

2,000

358,23

7,16

Cost de manteniment decennal: 80,39€ en els primers 10 anys.

Costos directes (1+2+3):

365,39Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma harmonitzada

Aplicabilitat(a)

Obligatorietat(b)

Sistema(c)

UNE-EN 14449:2006

1.3.2006

1.3.2007

1/3/4

Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad.

   

UNE-EN 14449:2006/AC:2006

1.6.2006

1.6.2006(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada i inici del període de coexistència

(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE

(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions


Plec de condicions

UNITAT D'OBRA FDY010: BARANA DE VIDRE. SISTEMA "COMENZA".


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Sistema de barana modular GlassFit CC-780 "COMENZA", sense passamans, amb pinça de subjecció d'acer inoxidable AISI 316, amb dispositiu de regulació Level 3D, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 0,8 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 8 mm de gruix unides mitjançant dues làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer zincat per a fixació a la superfície suport.NORMATIVA D'APLICACIÓ

Muntatge:

-

 

CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

-

 

CTE. DB-HS Salubridad.

-

 

NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projecte.CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA


DEL SUPORT.

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.PROCÉS D'EXECUCIÓ


FASES D'EXECUCIÓ.

Marcat dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Fixació dels ancoratges. Muntatge d'elements complementaris.


CONDICIONS DE TERMINACIÓ.

El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. El sistema d'ancoratge serà estanc.CONSERVACIÓ I MANTENIMENT.

Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra.CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Residus generats

Codi LER

Tipus

Pes (kg)

Volum (l)

17 02 02

Vidre.

0,172

0,172

 

Residus generats:

0,172

0,172

17 06 04

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17 06 01 i 17 06 03.

0,017

0,028

 

Envasos:

0,017

0,028

 

Total residus:

0,189

0,200
Esperi, per favor

Executant procés...

Tancar Tancar
España En castellano
Cataluña En català
Chile Precio en Chile
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Panama Precio en Panamá
Honduras Precio en Honduras
Bolivia Precio en Bolivia
Uruguay Precio en Uruguay
Paraguay Precio en Paraguay
Guatemala Precio en Guatemala
Tancar Tancar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço no Brasil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Tancar Tancar
Francia Prix en France
Marruecos Prix au Maroc
Argelia Prix en Algérie
Camerun Prix au Cameroun
Gabon Prix au Gabon
Congo Prix en République du Congo
CostaDeMarfil Prix en Côte D'Ivoire
Senegal Prix au Sénégal
Mali Prix au Mali